|
ثبت نام
همین امروز تماس بگیرید

0919 - 090 - 2545

مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 11 تیر 1391
نوشته شده توسط Administrator   

روش نمونه گيري و علل آن به صورت زير است :

1ـ نمونه گيري تصادفي ساده :

اين روش نمونه گيري ساختار اصلي و پايه اي انواع طرح هاي نمونه گيري است وليکن دقت و کارايي اين طرح در اکثر موارد پائين بوده و در طرح هايي با مقياس بزرگ معمولاً قبل از اجراي نمونه گيري ، جامعه مورد بررسي به زيرگروهها ( زير جامعه ها ) تقسيم نمي شود و نيازي به برآورد مشخصه ها براي زير جامعه ها وجود ندارد .

2ـ نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده :

در صورتي که جامعه مورد بررسي بر اساس برخي از صفات به زير گروههايي تقسيم شوند که معمولاً اين زيرگروهها خواص مشابهي را دارند وليکن بين زيرگروهها اختلاف فاحش وجود دارد از اين روش استفاده مي شود . به طور کلي يک نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده از تقسيم عناصر جامعه به گروههايي که با همديگر همپوشاني ندارند و طبقات ناميده مي شوند و با انتخاب نمونه تصادفي ساده از هر طبقه ، به دست مي آيد . به عبارت ديگر در اين روش نمونه گيري ، جامعه به چند طبقه مجزا و همگن ( يا زير جامعه ) تقسيم مي شود آنگاه درون هر طبقه ( زيرجامعه ) به طور تصادفي نمونه گيري به روش تصادفي ساده اخذ مي شود . در اين روش مي توان به آساني نتايجي را براي هر زير جامعه ارائه داد و همچنين مطمئن بود که نمونه اخذ شده در هر زير جامعه معرف خوبي براي زير جامعه مزبور است . در نمونه گيري طبقه بندي ، واريانس ( پراکندگي و ناهمگني ) درون طبقات کم است وليکن به دليل تفاوت بين طبقات ( زير جامعه ها ) واريانس بين طبقات زياد است . پس مي توان دلايل استفاده از اين روش را به صورت زير خلاصه نمود :

الف ـ اخذ حدا کثر نتايج و اطلاعات براي يک هزينه ثابت ، زيرا با ترکيب نتايج هر يک از زير جامعه ها نتايج براي کل جامعه مطلوبتر و با خطاي کمتري خواهد بود .

ب ـ با محدود کردن جامعه به طبقات بخصوصي در حالتي که از مناطق جغرافيايي مثل شهرستان به عنوان طبقه استفاده مي شود هزينه پيمايش نسبت به نمونه گيري تصادفي ساده کاهش مي يابد يعني با همان هزينه در طرح نمونه گيري تصادفي ساده مي توان تعداد نمونه بيشتر و به تبع آن اطلاعات بيشتري را اخذ نمود .

ج ـ اخذ نتايج و برآورد پارامترها براي کل جامعه با ترکيب نتايج زير جامعه ها مطلوبتر خواهد بود .

3ـ نمونه گيري سيستماتيک :

در نمونه گيري هاي ذکر شده فرايند انتخاب نمونه مستلزم پيچيدگي هايي است ، زيرا در حالت طبقه بندي نيز پس از انتخاب طبقات ، در هر طبقه ، نمونه گيري تصادفي ساده انجام مي گيرد . در حالتي که عناصر چارچوب نمونه گيري با روند خاصي مرتب شده باشد انتخاب سيستماتيک باعث مي شود که از تمام شهرستانها نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايجي را نيز براي هر شهرستان ارائه داد در حالي که اگر نمونه گيري تصادفي ساده انجام شود ممکن است برخي از شهرستانها داراي نمونه نبوده يا تعداد نمونه از آن بسيار کم باشد که در اين صورت ارائه نتايج در سطح آن شهرستانها مشکل با دقت پائين به دليل کم بودن تعداد نمونه يا غير ممکن خواهد بود .

در اين روش از نمونه گيري ابتدا از بين اعداد 1 تا K ( که K برابر تعداد اعضاي جامعه آن طبقه تقسيم بر اعضاي نمونه در آن طبقه به دست مي آيد ) . عددي به تصادف انتخاب شده و پس از انتخاب اين عدد به عنوان مبدأ نمونه گيري نمونه هاي بعدي با k فاصله از مبدأ انتخاب مي شوند ، مثلاً اگر عدد انتخابي بين 1 تا k را براي a در نظر بگيريم شماره بقيه اعضاي نمونه از فهرست (چارچوب) برابر و و ... تا آخرين نمونه يعني ( در صورتي که تعداد نمونه N باشد ) خواهد بود . پس نمونه گيري سيستماتيک به دلايل زير بر نمونه گيري تصادفي ساده برتري دارد :

الف ـ اجراي اين روش نمونه گيري ساده تر است به ويژه اگر چارچوب مناسب باشد .

ب ـ با توجه به هزينه ثابت ، نتايج حاصل از انتخاب نمونه به روش سيستماتيک مطلوبتر و اطلاعات بيشتري در اختيار محقق قرار مي دهد .

4ـ نمونه گيري خوشه اي :

در صورتي که چارچوب ( فهرست واحدهاي جامعه آماري ) در دسترس نباشد يا هدف صرفه جويي در هزينه و زمان مطرح باشد از نمونه گيري خوشه اي استفاده مي شود . در اين حالت جامعه مورد بررسي شامل خوشه هايي است که عناصر درون خوشه ها ناهمگن ، وليکن عناصر بين خوشه ها همگن است که برخلاف طبقه بندي است .

فرمول هاي تعيين تعداد نمونه به قرار زير است :)

جدول برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه

حجم یا اندازه

حجم یا اندازه

حجم یا اندازه

حجم یا اندازه

حجم یا اندازه

حجم یا اندازه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

291

1200

140

220

10

10

297

1300

144

230

14

15

302

1400

148

240

19

20

306

1500

152

250

24

25

310

1600

155

260

28

30

313

1700

159

270

32

35

317

1800

162

280

36

40

320

1900

165

290

40

45

322

2000

169

300

44

50

327

2200

175

320

48

55

331

2400

181

340

52

60

335

2600

186

360

56

65

338

2800

191

380

59

70

341

3000

196

400

63

75

346

3500

201

420

66

80

351

4000

205

440

70

85

354

4500

210

460

73

90

357

5000

214

480

76

95

361

6000

217

500

80

100

354

7000

226

550

86

110

357

8000

234

600

92

120

358

9000

242

650

97

130

370

10000

248

700

103

140

375

15000

254

750

108

150

377

20000

260

800

113

160

379

30000

265

850

118

170

380

40000

269

900

123

180

381

50000

274

950

127

190

382

75000

278

1000

132

200

384

100000

285

1100

136

210

 

ما اینجا هستیم

info@amarspss.ir

تلفکس :2248799-0861