معرفی شرکت

. مشارین آماری داده کاوی علم آینده
ما مصمم هستيم تا با توجه به موقعيت و چهره كشورمان در منطقه و ويژگي¬هاي خاص ، بطور خاص ضمن حفظ كرامت انساني و رعايت قوانين و مقررات و ارزش هاي والاي اسلامي با ترغيب و تشويق و ايجاد روحيه نوآوري در دانشگاه و توجه ويژه به استعدادهاي دانشگاه بستر مناسبي را براي ارتقاء ظرفيت¬هاي پژوهشي و افزايش سطح كيفي و كمي آنها و بكارگيري نتايج تحقيقات كاربردي و بنيادي با تأكيد بر پژوهش هاي باليني فراهم آوريم. ما بنا داريم با تجهيز اين واحد به آخرين فناوري اطلاع رساني و استانداردهاي مناسب در ترويج و بهبود كيفي فعاليت¬هاي پژوهشي بكوشيم. ما مصمم هستيم طرح¬هاي تحقيقاتي مفيد و كاربردي را در اسرع وقت تحت حمايت¬هاي همه جانبه خود تا رسيدن به نتيجه مطلوب قرار دهيم. مدیر عامل مشارین آماری داده کاوی علم آینده
  • photo_2016-02-25_16-57-35
  • photo_2016-02-25_16-57-32
  • photo_2016-02-25_16-57-10
  • photo_2016-02-25_16-57-15
  • photo_2016-02-22_16-04-14
  • photo_2016-02-25_16-57-19